Spółka jest jednostką zależną będącą w całości własnością Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Polska (www.pkobp.pl).

Drukuj